ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยบ้านละออง บุญสม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยบ้านละออง บุญสม

หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...............................

                       องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยบ้านละออง บุญสม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๒ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม ๑๗๓ เมตร ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย จำนวน ๑  โครงการ

                        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖