วันที่ประกาศหัวข้อ
10 เมษายน 2567จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บย ๕๒๖๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๙-๐๑๔๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มีนาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด ๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๒ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย