วันที่ประกาศหัวข้อ
29 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV) ชนิดสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า 380 โวลต์ จำนวน 2 ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม)
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน