ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 47
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักเรียบถนนสายบ้าน ผญ.ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2566
จ้างออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2566
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักเรียบถนนสายบ้าน ผญ.ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ ๓30 พฤษภาคม 2566
จ้างออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ30 พฤษภาคม 2566
ออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ30 พฤษภาคม 2566
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. O 0.60 ม. พร้อมบ่อพักเรียบถนนสายบ้าน ผญ.ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ 330 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อธงและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ (แถบสายกลาง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566