ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ แท็งค์บ้านป้าปอง และแท็งค์สายแปด จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. สายบ้านนายวิชัย พยุง หมู่ที่ ๔9 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 พฤษภาคม 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. เส้นหน้าตึก นายอดิศักดิ์ เทียนทอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. ซอยนายศุภชัย สายยืนยง (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567