แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 7 results.
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2562
ประกาศกำหนดโครงสร้าางส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่3)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2563)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่6) พ.ศ.2559