ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 21 มิถุนายน 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 มีนาคม 2566 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2565 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2565 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2565 020 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2565 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน