ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 20 มีนาคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 ธันวาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายงานสำเนาการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2566 ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 กันยายน 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 21 มิถุนายน 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 เมษายน 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 มีนาคม 2566 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มกราคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2