นโยบายและแผน

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

        มีเป้าหมายที่จะพัฒนาตำบลคลองใหม่ให้มีคุณค่าเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลคลองใหม่อย่างยั่งยืนโดยแบ่งงานออกเป็น     5 ด้านประกอบด้วย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

5. ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร

ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

        ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีแนวทางดังนี้

        1.1 จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

        1.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนแม่บทชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

        1.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจำบ้านอย่างทั่วถึงตามลำดับความสำคัญและความต้องการจำเป็นของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่

        1.4  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน  และพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบและรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามรถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เช่นจากถนนถูกรังเป็นถนนลาดยาง หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

        1.5 ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล  เช่น  การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน

        1.6  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

 

2. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

        ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญาและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

        2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่น่าอยู่ และมีประสิทธิภาพ

        2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

        2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน  และประชาชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ของตำบล และระดับอำเภอ

        2.4  ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐาน และอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและท้องถิ่น

        2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถพัฒนาทางการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาระหว่างองค์กร  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

        2.7  สนับสนุนอุปกณ์กีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้ออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี

        2.8  ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลคลองใหม่ เช่นงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง และงานรัฐพิธีต่าง ๆ

        2.9  ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูและต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

3. ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้

        3.1  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข็มแข็ง

        3.2  สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลคลองใหม่ (สปสช.)

        3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลคลองใหม่  มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ ในพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

        3.4  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลคลองใหม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวตำบลคลองใหม่

        3.5  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

        3.6  ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ  และบำรุงรักษาสถานที่ราชการ สวนหย่อมในพื้นที่ให้เป็นระเบียบและร่มรื่น

        3.7  ปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง

        3.8  รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

        3.9  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรของพี่น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

        3.10  การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

4.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม

        ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยจะส่งเสริมแนวทางการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล  ให้บริการจัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ตำบลคลองใหม่เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

        4.1  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

        4.2  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

        4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

        4.4  ส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมนตำบลคลองใหม่(กองทุนวันละบาท) ให้มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

        4.5  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

        4.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

        4.7  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร อปพร. และศูนย์กู้ชีพ (หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย)

        4.8  ให้การส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ร่วมถึงผู้ประสบสาธารณภัยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปราม

5.  ปัญหาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร

        ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองโดยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคงและยั่งยืนโดยมีแนวทางดังนี้

        5.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการประชาคม โดยการ “ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข” เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในตำบล

        5.2  ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ

        5.3  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน

        5.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยมีการบริหารจัดการระบบให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

        5.5  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  ได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

        5.6  มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการได้เพิ่มความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

        5.7  สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ

        5.8  บริหารจัดการงานสำนักปลัด งานช่าง และงานคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาระเบียบ วินัยของข้าราชการท้องถิ่น

        5.9  ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะจัดประชุมระดับต่าง ๆ