แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
23 พฤษภาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤษภาคม 2567จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ แท็งค์บ้านป้าปอง และแท็งค์สายแปด จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พฤษภาคม 2567โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. O ๐.๖๐ ม. สายบ้านนายวิชัย พยุง หมู่ที่ ๔

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ
แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566