ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

3 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

...........................................

                            องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ตามแบบ สขร. 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.klongmai-sampran.go.th