สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. ซอยนายศุภชัย สายยืนยง (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 5

8 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง