ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

5 มกราคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

...........................................

                            องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ตามแบบ สขร. 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.klongmai-sampran.go.th

                            จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน