ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. ซอยบ้านละออง บุญสม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองใหม่

24 ตุลาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง