ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักเรียบถนนสายบ้าน ผญ.ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ ๓

8 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ EB ๒/๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักเรียบถนนสายบ้าน
ผญ.ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖