โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุ

22 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว สาถานบริการสาธารณสุข วัด ชมชน และชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพูดคุย พบปะสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลกันและกัน และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่นโรงเรียนผู้สูงอายุ ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยได้ศึกษาจากพื้นที่จริง  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!