ธนาคารขยะชุมชนตำบลคลองใหม่ 2567

22 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          เพื่อให้การดำเนินงานธนาคารขยะตำบลคลองใหม่  ภายใต้การกำกับดูแล และสนับสนุนโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลคลองใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม ด้วยความร่วมมืออันดีของประชาชนในชุมชนในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้มีระเบียบของธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารขยะ

(๑) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในการลดปริมาณขยะ

(๒) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

(๓) เพื่อลดปริมาณขยะ นํารายได้จากการจําหน่ายขยะของธนาคารขยะมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก

(๔) เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะชุมชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่จึงขอเชิญชวนให้ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลคลองใหม่  เพื่อรวมตัวซื้อ-ขาย ขยะขยะรีไซต์เคิลในการบริหารจัดการขยะชุมชนต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง