ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

2 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดทำ "โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณ สมุนไพรไทย และสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!