ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

2 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่องปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชน ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุ์กรรมพืช การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากร อันทรงคุณค่าต่อไป

              องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  จึงสนองแนวพระราชดำริเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำแนวทางการอนุรักษ์ มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช และพืชสมุนไพร ในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชนในชุมชน รู้จัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมถึงพืชสมุนไพร และรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลพืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้สมบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชสมุนไพร ที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น  โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพรและพืนในตำบลคลองใหม่ 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!