ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายตำบลคลองใหม่ ปีงบประมาณ 2566

26 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำ" โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายตำบลคลองใหม่ ประจำปี 2566 " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ให้มีความหลากหลาย เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าเได้   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุการเรียนรู้ของชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม   เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของกลุ่มที่ลดน้อยลง และขยายโอกาสเข้าถึงอาชีพใหม่  และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเกิดการสร้างรายได้ และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน   โดยมีกิจกรรมทำจักสานชะลอมและตระกร้าด้วยตอกไม้ไผ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณภาพ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!