โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

29 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ได้ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยจากสารพิษที่ตกค้างมากับพืชผัก ผลไม้ และรู้จักการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้สารเคมี มาใช้อินทรีย์แทน ได้รู้จักการทำเกษตรตามแบบทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการอบรมให้ความรู้การทำเกษตรปลอดภัย และ การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน (การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) ฝึกปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อนำไปบริโภค อีกทั้งยังเป็นเป็นการเสริมทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เกิดการสร้างรายได้ขึ้น  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!