โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

18 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓.๖/ว ๖๑๒๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๖  เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่ จังหวัดนครปฐมได้แจ้งแนวทางในการป้องกันและไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) ไฟป่าและหมอกควัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระงับเหตุรำคาญและระงับการลักลอบเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเข้าระงับเหตุรำคาญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นั้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!