โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

19 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลาประมาณ 8.30 น. นายเอนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง   การจัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง มีโอกาสเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานต่างๆ โดยทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคต่างๆ กับท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่พึงได้รับ และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ  และมีกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!