ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

21 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองใหม่  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองใหม่ ได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!