รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อบต. คลองใหม่

24 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย และ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย  และยังพบผลบวกสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตปรากฎว่า เมื่อถูกสุนัขหรือแมว่ กัด ข่วน และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้

ยังพบอีกว่าร้อยละ ๕0 ของผู้เสียชีวิตถูกสุนัขของตนเองกัด ข่วน ทั้งนี้ ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามหลักเวชศาสตร์  จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในที่สุด

เพื่อเป็นการฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครปฐมจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 1.     สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต

โดยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

2. การปฐมพยาบาลเบื้องตันหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันทีเช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

3. หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้

เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 1 วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด   หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที

  

   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!