โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลคลองใหม่ ประจำปี 2566

22 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  ประจำปี  พ.ศ. 2566

หมู่ที่ 6  ศาลาหมู่บ้านศุภมงคล           วันที่ 26  มีนาคม  2566    

หมู่ที่  1 บ้านนายเที่ยง  ทองพรรณ     วันที่  27  มีนาคม  2566

หมู่ที่ 2   บ้านรองสายัณห์ บุญนำ         วันที่  28  มีนาคม  2566

หมู่ที่ 3   อบต. คลองใหม่                     วันที่  29  มีนาคม  2566

หมู่ที่ 4   ศาลาเอนกประสงค์กองทุน     วันที่ 30  มีนาคม  2566

หมู่ที่  5  รพ.สต.คลองใหม่                    วันที่  31  มีนาคม  2566

เวลาดำเนินการ   9.00-13.00  น. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  ท่านใดจะนำกลับไปฉีดเองให้นำกระติกใส่น้ำเข็ง พร้อมรับวัคซีนที่หน่วยเคลื่อนที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!