ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

15 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ขอเชิญผู้รับบริการและผู้มาติดต่อราชการตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!