โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน

17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีเป้าหมายที่จะอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง ในเรื่องโรคติดต่อก่อนจะลงปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อนำความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลในการควบคุมโรคติดต่อได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ทั้่งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในชุมชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!