การจัดประชุมประชาคมระดับตำบลการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่1/2566

8 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ข้อ ๙ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย                                                                                                                                                                                                 การเพิ่มเติมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั้น ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้นำเสนอก็ได้ หรือประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้นำเสนอเพื่อให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยผ่านการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยขอประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นวันที่  ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖ เวลา  ๑๐.๐๐ น.และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา  ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมต่อไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!