โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

19 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  จัดทำโครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว ให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจากชุมชน ทำให้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง มีกำลังใจในการการดำเนินชีวิต โดยดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านสุขภาพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้งกิจกรรมการฝึกอาชีพ การปั้นแคนตัสจากดินไทย เพื่อให้ผู้พิการ และผู้ดูแล สามารถทำเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!