ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่

            ขอให้ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 - 1 กันยายน 2508) หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

            ขอให้ผู้สูงอายุ ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้มายืนยันสิทธิด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2567 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  

             เอกสารที่ต้องนำมา

             1.บัตรประจำตัวประชาชน

             2.ทะเบียนบ้านตัวจริง

             3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-980-131 ต่อ 106