หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารบริเวณรอบสำนักงาน และบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เส้นถนนสายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (เช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กม.) หมายเลขทะเบียน กพ ๙๔๑๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2566
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖17 พฤศจิกายน 2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน